02-12-2021
Aantal producten: 225

Producten
Zoeken op trefwoord
 
Agrimachines.nl
Beheer
© Didata Software Services BV
Disclaimer Agrimachines.nl BV

Disclaimer
Agrimachines.nl BV neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet
zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. Deze website richt zich tot Nederlandse eindgebruikers van de in deze site genoemde producten en diensten en is afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst is de tekst van deze pagina van toepassing, alsmede de Algemene Voorwaarden van Agrimachines.nl BV en het Nederlandse recht.
Agrimachines.nl BV heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met (het gebruik van) de via deze site of anderszins verstrekte informatie. Voor het overige wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Agrimachines.nl BV die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en aan u op eerste verzoek kosteloos zullen worden toegezonden.

Verzonden materiaal
Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke wijze dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door Agrimachines.nl BV of bij haar aangesloten ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welke doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten.

Hypertext links
Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Agrimachines.nl BV geen controle heeft.
Agrimachines.nl BV draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Intellectueel eigendom.
De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Agrimachines.nl BV of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertenties- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt of auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Agrimachines.nl BV of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gecopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met Agrimachines.nl BV


Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten. Technische onvolkomenheden danwel tussentijdse prijsaanpassingen zijn echter ten allen tijde mogelijk. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend.